Shiba Elevage No Miyajima

Dachaimen Fhzshizi

Sesam reu

Geboren op 24/12/2018 - China

Kinderen : Pichu