shiba Elevage No Miyajima

Reika Go Hinako No Miyajima

shiba

Black and Tan female

Born on 02/05/2018 - Belgium

Children : Link